Fasader/ka

U program osposobljavanja za jednostavne poslove u zanimanju fasadera može se upisati osoba koja ima 18 godina i:
a) Završenu osnovnu školu
b) Liječničku potvrdu medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za poslove u zanimanju fasader/ka
Nastavni plan obuhvaća slijedeće nastavne cjeline: Poznavanje materijala za fasadne radove, Alati i strojevi za izradu fasade, Fasaderski radovi, Zaštita na radu, Praktična nastava.
Nakon što je polaznik zadovoljio na završnoj provjeri, izdaje mu se Uvjerenje o osposobljavanju u skladu sa Pravilnikom o javnim ispravama u obrazovanju odraslih, NN 129/08, 50/10.