Keramičar/ka oblagač/ica

U program osposobljavanja za keramičara može se upisati osoba koja ima 18 godina i:
a) Završenu osnovnu školu
b) Liječničku potvrdu medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova keramičara oblagača

Nastavni plan obuhvaća slijedeće nastavne cjeline: Materijali i alati za keramičarske radove,
Keramičarski poslovi, Zaštita na radu, Praktična nastava.
Nakon što je polaznik zadovoljio na završnoj provjeri, izdaje mu se Uvjerenje o osposobljavanju u skladu sa Pravilnikom o javnim ispravama u obrazovanju odraslih, NN 129/08, 50/10.