Monter/ka građevinskih skela

U program osposobljavanja za montera građevinskih skela može se upisati osoba koja ima 18 godina i:

a) Završenu najmanje osnovnu školu
b) Liječničku potvrdu medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za poslove montera/ke građevinskih skela.

Nastavni plan obuhvaća slijedeće nastavne cjeline: Zaštita na radu, Materijali, alati i tehnike za montiranje skela, Građevinske skele, Poslovi montera skela, Praktična nastava.
Nakon što je polaznik zadovoljio na završnoj provjeri, izdaje mu se Uvjerenje o osposobljavanju u skladu sa Pravilnikom o javnim ispravama u obrazovanju odraslih, NN 129/08, 50/10.