Program osposobljavanja za jednostavne poslove u zanimanju BRAVARA/KE

Uvjeti upisa
-18 godina života
-završenu osnovnu školu
-liječničko uvjerenje medicine rada o sposobnosti za obavljanje poslova BRAVARA/KE
nastavne cjeline: Materijali u bravarstvu,Osnovni bravarski radovi, Zaštita na radu, praktična nastava.