Program osposobljavanja za poslove maslinara/ke

UVJETI UPISA
U program osposobljavanja za obavljanje poslova maslinara/ke mogu se upisati osobe sa najmanje:
- završenom osnovnom školom
- navršenih 18 godina
- liječničkim uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova maslinara/ke

Nastavni plan obuhvaća slijedeće nastavne cjeline:
Uvod u maslinarstvo, Radovi u masliniku, Zaštita na radu, zaštita od požara i prva pomoć, Praktična nastava.